13.11.2019

Съобщение

ОИК Велинград уведомвя, че в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите до изтичане мандата на комисията:

Лъчезара Попова - член  - тел. за контакт : 0886-580-726, приема и завежда във входящия регистър кореспонденцията до комисията;

Натали Видаркинска - председател - тел. за контакт: 0886-592-456, и Атанас Вецов - член - тел. за контакт: 0886-802-501 - поддържат интернет страницата и имейла на ОИК Велинград.

Адрес за кореспонденция на комисията: Кабинет № 20 на II-ри етаж в Административната сграда на община Велинград, находяща се в гр. Велинград, бул. "Хан Аспарух" № 35.

Адрес на електронната поща на ОИК Велинград : [email protected].

01.11.2019

Съобщение

Дежурни членове от ОИК Велинград:

 

Дата: 02.11.2019 г. и 03.11.2019г.

Иванка Станчева

Атанас Вецов 

Дежурен член на ОИК за ел. поща на Комисията

Дата: 02.11.2019 г. и 03.11.2019г.

Натали Видаркинска

26.10.2019

Съобщение

ОИК Велинград напомня, наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 431 от ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, следва да носят утвърдените отличителни знаци – Приложение № 1 и Приложение № 2 към Решение № 607 от 14.08.2019г. на ЦИК. Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 431 от ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия.

26.10.2019

Приемно време за граждани

         Работното време на ОИК Велинград с граждани, представители на политически партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети е до 17:00 часа.

        НАПОМНЯМЕ, че регистрация на застъпници и замяна на вече регистрирани застъпници се извършва до края на работния ден, на дата 26.10.2019 год.

25.10.2019

Съобщение

Жалби и сигнали до ОИК Велинград относно нарушения на изборния процес може да подавате на тел.:

0886 592 456 – Натали Видаркинска – Председател на ОИК Велинград;

0886 885 587 – Иван Петров – Зам.-председател на ОИК Велинград;

0886 802 501 – Атанас Вецов – Член на ОИК Велинград;

0887 102 056 – Тодорка Благова – Член на ОИК Велинград;

0885 606 816 – Гергана Владимирова – Експерт към ОИК Велинград

25.10.2019

УКАЗАНИЯ КЪМ ВСИЧКИ СИК

Ако кандидат за общински съветник на партия, коалиция или местна коалиция не е получил нито едно предпочитание (преференция), в протокола на СИК за избиране на обшински съветници (Приложение № 89-МИ), т. 10, на реда на съответната партия, коалиция или местна коалиция, в правоъгълника към неговия номер се вписва тире ( - )

19.10.2019

Дежурни членове от състава на ОИК Велинград

Дата: 20.10.2019 г.

Иванка Станчева – тел. 0887837771 

Борислав Борисов – тел. 0887666456

Дежурен член на ОИК за ел. поща на Комисията

Дата: 20.10.2019 г.

Борислав Борисов – тел. 0887666456

18.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Велинград

ще работи на дата 19.10.2019 г. (събота) и 20.10.2019 г. (неделя)

от 09:00 часа до 17:00 часа

17.10.2019

Съобщение

ОИК Велинград насрочва обучение на членовете на СИК, назначени на територията на община Велинград на 22.10.2019г. / вторник/ от 17:00 ч. в Голямата заседателна зала на I-ви етаж в Административната сграда на община Велинград, находяща се в гр. Велинград, бул. "Хан Аспарух" № 35.

Присъствието на всички членове на СИК е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Съгласно Решение на ЦИК № 659 –МИ от 23.08.2019г. и дадени устни указания от членове на ЦИК:

 • Определено е възнаграждението на членовете на СИК/ПСИК за I-ви тур при провеждане на местните избори:

 

Председател: 100 лв.; Заместник-председател/Секретар: 90 лева; Член: 80 лева.

 • На всеки член от СИК/ПСИК, участвал в обучението ще бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 10 лева.
 • На всеки член от СИК/ПСИК, участвал в получаването на бюлетините, другите изборни книжа и материали и подреждането на помещението за гласуване ще бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 15 лева.
 • На всеки член от СИК/ПСИК, по чл. 444, ал. 1 от ИК, които представят протоколите, другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в Общинска администрация Велинград, получават допълнително възнаграждение в размер на 25 лева.

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че само присъстващите членове на СИК/ПСИК и на трите вида дейности, опоменати в т. 1, т. 2 и т. 3 ще получат сбора от възнагражденията в т. 1, т. 2 и т. 3.

Когато член на СИК/ПСИК, присъства само в дейностите по т. 1, т. 2, но не присъства в дейността по т. 3, няма да му се изплати никакво възнаграждение.

Когато член на СИК/ПСИК, присъства само в дейността по т. 3, но не присъства в дейностите по т. 1 и т. 2, ще му се изплати възнаграждение само по т. 3.

Когато член на СИК/ПСИК, присъства в дейностите по т. 1, и т. 3 но не присъства в дейността по т. 2, ще му се изплати възнаграждение само по т. 3.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че след края на обучението, членовете на СИК/ПСИК, следва да се подпишат в списък на присъстващите.

На обучението ще присъстват представители на Общинска администрация Велинград, поканени са и представители на РУП – Велинград и РСПБЗН – Велинград.

15.10.2019

Съобщение

ОИК Велинград напомня, че са определени местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали, изготвяни и разпространявани от инициативните комитети, партии, коалиции и кандидати в периода от 27.09.2019 г. вкл. със срок за премахване на същите до 04.11.2019 г. (в случаите на втори тур до 11.11.2019 г.) при спазване изискванията и правилата на членове от чл. 181 до чл. 186 и чл. 177 от Изборен кодекс, Решение 794МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК и Заповед №1219 от 02.09.2019г. на кмета на община Велинград, както следва:

А) гр. Велинград, кв. Лъджене:

 1. Бул. „Хан Аспарух” в частта на пешеходната зона, разположена от административните сгради на общината до пл. „Н. Гяуров”- на преместваеми табла, изработени от политическите партии, коалиции и иниц. комитети;
 2. Читалище “Отец Паисий” – рекламни табла;
 3. Метално табло на ул. „Юндола” до паметник;
 4. Автобусна спирка на ул. „Георги Кирков” (бивш обект - поделение на строителни войски);
 5. Автобусна спирка на тротоара на републ. път II-84 (пресечка на „Хан Аспарух” и „Патриарх Евтимий” - от страна на бензиностанция)

Б) гр. Велинград, кв. Чепино:

 1. Спирка, находяща се до кръстовището на ул. “Никола Вапцаров” и ул. “Клептуза” (между парк „Клептуза” и хотел „Акватоник” – жълта спирка срещу хотел);
 2. Врата на постройката на спирка “Клептуза”, находяща се на ул. “Братя Маврикови” на пресечка с ул. “Клептуза”;
 3. Последна спирка на ул. „Братя Маврикови” (обръщало)

В) гр. Велинград, кв. Каменица:

1.Спирка “Финансовото”- на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц. комитети на разстояние не по-малко от 50 м. от Дом за стари хора “Ела”;

 1. На площад “Възраждане” /тротоар пред паметник на В. Пеева/- на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети - на разстояние не по- малко от 50 м. от сградите на читалището и музея;
 2. На кръстовище на ул. “Владо Черноземски” и ул. “Гео Милев” – на излято бетоново съоръжение на тротоар.

Г) За кметствата и населените места в община Велинград:

 1. За с. Драгиново – на автобусна спирка, на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети, които се поставят на тротоар на разстояние по- голямо от 50 м. от изборното помещение, но не повече от 100 м., ако тротоарът е по-широк от 2,50 м..
 2. За кметство Грашево – на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети около кметство, но на разстояние по- голямо от 50 м. от изборната секция.
 3. За с. Кръстава – на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц. комитети, които се поставят на тротоар на кръстовището на ул. “Грънчарица” и ул. “Авлията” на разстояние по- голямо от 50 м. от изборното помещение и аналогично на ул. „Сютка” и ул. „Чала”. Разрешението е за тротоар, който е по-голям от 2,50 м..
 4. За с. Бутрева – табло, център село.
 5. За с. Цветино – на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети, които се поставят на тротоар на обръщало на автобус /до мост/.
 6. За с. Биркова – спирка.
 7. За с. Чолакова – автобусна спирка.
 8. За с. Св. Петка – двете автобусни спирки.
 9. За с. Пашови – спирка.
 10. За с. Юндола – спирка.
 11. За с. Рохлева – автобусни спирки.
 12. За с. Абланица – автобусна спирка.
 13. За с. Враненци – спирка.
 14. За с. Горна Дъбева – спирка.
 15. За с. Бозьова – стара неизползваема сграда на 100 м. от кметството.
 1. За с. Горна Биркова, с. Всемирци, с. Алендарова, с. Долна Дъбева и с. Кандови - на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети, които се поставят на тротоар на разстояние по- голямо от 50 м. от изборното помещение, но не повече от 100 м., ако тротоарът е по-широк от 2,50 м..
12.10.2019

Съобщение

Дежурни членове от състава на ОИК Велинград

 

 

 

Дата: 13.10.2019 г.

Матей Стайков – 0877 31 97 02

Елена Маркова Алексиева – 0879 04 34 16

11.10.2019

Съобщение

ОИК Велинград представя одобрените предпечатни образци на бюлетините, които ще послужат за отразяване на вота в изборите за общински съвтници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Велинград

 

Общински съветници на община Велинград;

Кмет на община Велинград;

Кмет на кметство Абланица;

Кмет на кметство Биркова;

Кмет на кметство Грашево;

Кмет на кметство Драгиново;

Кмет на кметство Кръстава;

Кмет на кметство Пашови;

Кмет на кметство Рохлева;

Кмет на кметство Света Петка.

11.10.2019

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Застъпници се регистрират в Общинска избирателна комисия – Велинград до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа)

Изискуемата форма изтеглете ТУК

11.10.2019

Предоставяне в ОИК – Велинград на информация за лицата, които са упълномощени да представляват партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Изискуемата форма изтеглете ТУК

11.10.2019

Съобщение

Информация относно мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

 

Избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на територията на Община Велинград, са както следва:

 • В град Велинград :Секция: 130800013, Клуб на пенсионера – кв. Лъджене, бул. „Хан Аспарух” №11 

 

  1.  
  2. Секция: 130800018, ДГ „Еделвайс” – кв. Чепино, ул. „Добри Чинтулов” №4
  3. Секция : 130800006, ДГ „Радост”, бул. „Съединение” № 139
 • В населените места, находящи се извън териториалния обхват на гр. Велинград:Секция: 130800044 с. Света Петка, сграда на кметството, пл. „Лютово” №2, ет. 1.

 

 1.  
 2. Секция: 130800036 с. Драгиново, СУ „Методи Драгинов” ет.1, ул. „Кирил и Методий” №1

Телефон и адрес, на който могат да се правят заявки за помощ в изборния ден от избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

       Телефон: 0885 44 97 06 – Вероника Мануилова

       Адрес: гр. Велинград , община Велинград , обл. Пазарджик , бул. „Хан Аспарух” №35 ,

       Ет. 1, каб. №16

Дати и часове на приемане на заявки:

       За дата 27.10.2019 г. от 22.10.2019 г. до 25.10.2019 г. в периода от 9.00 ч. до 16.00 ч.

( без времето от 12.30 ч. до 13.00 ч. )

      И на 27.10.2019 г. в периода от 7.00 ч. до 18.00 ч.

 

При втори тур на 03.11.2019 г. , ако бъде насрочен:

     От 30.10.2019 г. до 01.10.2019 г. в периода от 9.00 ч. до 16.00 ч. ( без времето от 12.30 ч. до 13.00 ч. )

       и на 03.10.2019 г. в периода от 7.00 ч. до 18.00 ч.

04.10.2019

Съобщение

Дежурен член на ОИК за електронната поща на Комисията

05.10.2019г. – 06.10.2019г.

 

Натали Видаркинска – 0886 – 592 - 456

Дежурни членове от състава на ОИК Велинград

Елена Алексиева – 0879-043-416                        Дата: 05.10.2019г.

Тодорка Благова – 0888-679-685

 

Теодора Стоянова – 0876-481-248                         Дата: 06.10.2019г.

Матей Стайков – 0877-31-97-02

28.09.2019

Съобщение

Дежурни членове от състава на ОИК Велинград

 

 

Дата: 28.09.2019 г.

Лъчезара Попова – 0886 580 726

Теменужка Ушева - 0884 622 032

 

 

Дата: 29.09.2019 г.

Иванка Станчева – 0887 83 77 71

Иван Кирилов Петров – 0888 957 377

 

 

Дежурен член на ОИК за ел. поща на Комисията

28.08.2019 г. – 30.08.2019 г.

Атанас Вецов – 0886 802 501

25.09.2019

Съобщение

Информационен лист относно регистрираните кандидати от партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции

След изтичане на крайния срок за регистриране на кандидатите на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции за участие в изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 година, в ОИК Велинград по ред на регистриране във входящите регистри са вписани следните участници:

 

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА – 6 БРОЯ;

 1. Сергей Манушев Кичиков - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”-
 2. Мария Александрова Рангелова - МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „Политическа партия „Българска социалдемократическа партия” (Политическа партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски”) -в изборите за кмет на община, общински съветници;
 3. Костадин Тодоров Коев - ПП „ГЕРБ”-
 4. Иван Георгиев Лебанов – ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
 5. Цветко Благов Петлов - ПП „АТАКА”
 6. Филип Георгиев Ангелов - Инициативен комитет за издигане на Филип Георгиев Ангелов като независим кандидат за кмет на община;

 

 КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 1. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” – листа с 29 кандидати;

1.       

Сергей Манушов Кичиков

2.       

Пламен Антимов Хаджиев

3.       

Али Ибрахим Тебер

4.       

Искрен Каменов Тюфекчиев

5.       

Злати Альошов Льотин

6.       

Мустафа Мехмед Еюпов

7.       

Муса Салих Онбашиев

8.       

Пламен Юлиянов Влакнов

9.       

Мустафа Ахмедов Виячев

10.   

Умер Мустафа Кергин

11.   

Али Салих Булут

12.   

Светлин Арсенов Мечов

13.   

Ибрахим Ресим Муса

14.   

Муса Мехмедали Мандраджи

15.   

Юсуф Муса Съртев

16.   

Азиз Салих Халил

17.   

Ахмед Салих Дъбев

18.   

Динка Василева Кертова

19.   

Вальо Юлиянов Атипов

20.   

Мустафа Али Мустафа

21.   

Мустафа Алиев Якубов

22.   

Ибрахим Мехмед Мандраджи

23.   

Манчо Неофитов Алендаров

24.   

Ася Алекова Кичилиева

25.   

Али Али Мареков

26.   

Румен Марианов Люгов

27.   

Юсуф Муса Дъбев

28.   

Албена Младенова Бахчеванска

29.   

Цанко Альошов Кертов

        2. Коалиция „Ние, Гражданите” – листа с 2 кандидати;

 1.  

Спас Димитров Юруков

2.       

Даниела Славчова Янева

    3. ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” – листа с 3 кандидати;

 1.  

Венцислав Николов Еличин

2.       

Тодор Димитров Цопанов

3.       

Димитър Николов Санкев

    4. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „Политическа партия „Българска социалдемократическа партия” (Политическа партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски”) – листа с 20 кандидати;

1.       

Мария Александрова Рангелова

2.       

Ангел Спасов Манолов

3.       

Пламен Георгиев Мавров

4.       

Дияна Илиева Кехайова

5.       

Ирина Веселинова Масларова-Гечева

6.       

Катя Василева Мечева

7.       

Боряна Георгиева Белухова

8.       

Димитър Любомиров Станчев

9.       

Йордан Иванов Благов

10.   

Сашка Иванова Кацарова

11.   

Венетка Петрова Захариева

12.   

Екатерина Лазарова Гърбева

13.   

Георги Парис Николов

14.   

Даниела Костадинова Атанасова-Благова

15.   

Димчо Иванов Димов

16.   

Тома Томов Чонков

17.   

Наталия Борисова Пещерска

18.   

Атанас Бойков Осков

19.   

Николина Славчева Янакиева

20.   

Рахим Али Енгяк

   5. ПП „ГЛАС НАРОДЕН” – листа с 19 кандидати;

1.       

Тодор Василев Ушев

2.       

Орце Трендафилов Орцев

3.       

Антонио Георгиев Велев

4.       

Муса Али Рахим

5.       

Владимир Георгиев Десподски

6.       

Мария Петрова Манолова

7.       

Костадин Николов Паунов

8.       

Любка Георгиева Дафова

9.       

Ясен Евтимов Мандраджиев

10.   

Снежанка Михайлова Велева

11.   

Исмет Мустафов Кехайов

12.   

Исмо Али Дурлев

13.   

Красимир Събинов Джиханов

14.   

Тоско Николаев Терзиев

15.   

Мустафа Ахмед Дунгьов

16.   

Александър Ботев Димитров

17.   

Илиана Борисова Якимова

18.   

Филип Илиев Главеев

19.   

Недка Янкова Соколова

   6. ПП „ГЕРБ” – листа с 29 кандидати;

1.       

Костадин Тодоров Коев

2.       

Емил Искренов Моллов

3.       

Боян Малинов Бозьов

4.       

Сашка Стефанова Целева

5.       

Любомир Матеев Перчинков

6.       

Евгени Иванов Янкулов

7.       

Георги Стойчев Тетимов

8.       

Богдана Атанасова Пашева

9.       

Идрис Мустафа Пашалиев

10.   

Иван Георгиев Пукнев

11.   

Ирина Здравкова Филипова

12.   

Елисавета Димитрова Сариева

13.   

Радка Христова Димитрова

14.   

Георги Василев Навяков

15.   

Ангел Илиев Гончев

16.   

Красимир Младенов Алендаров

17.   

Чавдар Юлиянов Калъчев

18.   

Александър Петров Тожаров

19.   

Тодор Атанасов Дамов

20.   

Цветанка Михайлова Попова

21.   

Здравко Цветков Велев

22.   

Венцислав Ясенов Бошнаков

23.   

Исмаил Мустафов Налбантов

24.   

Мустафа Исмаил Джамбазов

25.   

Рени Костадинова Тренова

26.   

Георги Николаев Карамихайлов

27.   

Йоан Венциславов Каръков

28.   

Асан Мустафов Белчев

29.   

Мехмед Хасан Мехмед

   7. ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ – листа с 15 кандидати;

1.       

Екатерина Илиева Каферинова

2.       

Валери Костадинов Ачев

3.       

Илия Карамфилов Костянев

4.       

Борис Благов Станудин

5.       

Александър Иванов Кьосов

6.       

Джуна Муса Тупева

7.       

Костадин Иванов Златев

8.       

Георги Борисов Алексиев

9.       

Емил Цанков Есев

10.   

Валери Пламенов Дремалов

11.   

Александър Георгиев Даскалов

12.   

Иван Петров Ряхов

13.   

Стойчо Йорданов Златарев

14.   

Гавраил Асенов Радойчев

15.   

Стефан Минчев Асенов

    8. Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” – листа с 16 кандидати;

1.       

Георги Василев Янчев

2.       

Николай Крумов Каров

3.       

Никола Руменов Вецов

4.       

Георги Петров Прегьов

5.       

Васил Георгиев Аврамов

6.       

Тома Крумов Пачалов

7.       

Искрен Милков Планков

8.       

Атанас Иванов Касапов

9.       

Венко Илиев Бозев

10.   

Селим Селим Селим

11.   

Бисер Ивайлов Скендеров

12.   

Веселин Георгиев Пещерски

13.   

Али Сефер Дженетли

14.   

Михаил Иванов Алексиев

15.   

Димитър Кирилов Петканин

16.   

Димитър Александров Бозаджиев

    9. ПП „ВОЛЯ“ – листа с 3 кандидати;

1.       

Соня Георгиева Бунчева

2.       

Виктория Петрова Водева

3.       

Десислава Тодорова Тодорова

    10. ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ – листа с 29 кандидати;

1.      

Александър Иванов Гагов

2.       

Иван Георгиев Лебанов

3.       

Спас Борисов Гардански

4.       

Христо Василев Сеизов

5.       

Георги Владимиров Гошевилов

6.       

Тодор Иванов Шейнов

7.       

Георги Иванов Митков

8.       

Димитър Стоянов Михалев

9.       

Милчо Иванов Милев

10.   

Ангел Димитров Тонев

11.   

Иван Тодоров Шейнов

12.   

Веселин Атанасов Гурев

13.   

Димитър Христов Йовчев

14.   

Анна Тодорова Шейнова

15.   

Северина Северинова Клашнова

16.   

Александър Асенов Тодоров

17.   

Димитър Светлозаров Димитров

18.   

Станислав Асенов Арсенов

19.   

Зорница Альошова Арнаудова

20.   

Иван Яворов Кадриев

21.   

Божидар Иванов Папазов

22.   

Димитър Славчов Чилев

23.   

Салих Ангелов Дъбев

24.   

Румен Емилов Джонев

25.   

Мехмед Алииш Биркин

26.   

Иван Божидаров Папазов

27.   

Николай Иванов Янчевичин

28.   

Величка Василева Иванова

29.   

Цветан Христов Сариев

    11. Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ” – листа с 4 кандидати;

1.       

Димитър Благов Байраков

2.       

Бранимир Асенов Манушов

3.       

Георги Христов Христозов

4.       

Мария Христова Чаролозова

   12. ПП „АТАКА” – листа с един кандидат;

1.       

Цветко Благов Петлов

 

 13. Инициативен комитет „СЛАВЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ“ – листа с един кандидат;

 

1.       

Славчо Иванов Василев

 

   14. Инициативен комитет „РАДОСЛАВ ДЕЯНОВ ДИМОВ“ – листа с един кандидат;

 

1.       

Радослав Деянов Димов

 

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

КМЕТСТВО АБЛАНИЦА

 1. Гълъбин Горумов Мечкарски – ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

КМЕТСТВО БИРКОВА

 1. Муса Алиев Бирков – ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
 2. Красимир Вихренов Короджиев – ПП „ГЕРБ“

КМЕТСТВО ГРАШЕВО

 1. Сабри Ахмед Доспатски – ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
 2. Асен Юлиев Мастев – ПП „ГЕРБ“

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО

 1. Марин Огнянов Перчинков – ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
 2. Бисер Асенов Маджиров – ПП „ГЕРБ“

КМЕТСТВО КРЪСТАВА

 1. Мустафа Мехмед Еюпов – ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
 2. Салих Мустафов Узунов – ПП „ГЕРБ“
 3. Селим Селим Селим – КП „БСП за България”

КМЕТСТВО ПАШОВИ

 1. Мустафа Али Мустафа – ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
 2. Хусеин Мехмед Ходжа – ПП „ГЕРБ“

КМЕТСТВО РОХЛЕВА

 1. Али Салих Булут – ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
 2. Мустафа Идриз Пашалиев – ПП „ГЕРБ“

КМЕТСТВО СВЕТА ПЕТКА

 1. Бельо Бельов Мандраджиев – ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
 2. Али Сефер Дженетли – КП „БСП за България”
19.09.2019

Съобщение

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

1. ОИК № 1308 с адрес община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г..

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

2. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в .изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.

3. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.

4. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.

5. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.

6. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.

7. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

8. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]

19.09.2019

Съобщение

Информационен лист относно регистрираните партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции

 

След изтичане на крайния срок за регистриране на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година, в ОИК Велинград са регистрирани следните участници:

 

ПАРТИИ: 9 броя;

     1. „ГЕРБ”- в изборите за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство – 8-те кметства;

     2. „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”- в изборите за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство – 8-те кметства;

     3. „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” - в изборите за общински съветници;

     4. ВОЛЯ - в изборите за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство – 8-те кметства;

     5. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - в изборите за кмет на община, общински съветници;

     6. „ГЛАС НАРОДЕН”- в изборите за общински съветници и кмет на кметство – 8-те кметства;

     7. „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”- в изборите за общински съветници;

     8. „АТАКА” - в изборите за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство – 8-те кметства;

     9. „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” - в изборите за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство – Грашево;

 

КОАЛИЦИИ: 4 броя;

     1. „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” -в изборите за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство – 8-те кметства

     2. „Ние, Гражданите” -в изборите за кмет на община, общински съветници

     3. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ” -в изборите за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство – 7-те кметства без Пашови.

     4. „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“-в изборите за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство – 8-те кметства;

 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ: 3 броя;

     1. Инициативен комитет за издигане на Славчо Иванов Василев като независим кандидат за общински съветник;

     2. Инициативен комитет за издигане на Филип Георгиев Ангелов като независим кандидат за кмет на община;

     3. Инициативен комитет за издигане на Радослав Деянов Димов като независим кандидат за общински съветник ;

 

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ: 1 брой;

 

 1. МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „Политическа партия „Българска социалдемократическа партия” (Политическа партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски”) -в изборите за кмет на община, общински съветници;

 

 

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва до 17:00 часа на 24 септември 2019 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

 

16.09.2019

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

 

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите:

- Приложение № 62-МИ от изборните книжа – за общински съветници;

- Приложение № 63-МИ от изборните книжа – за кмет на община/кметство.

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кмет на кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата;

1.2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет.

2.1. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа),

2.2. Кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

15.09.2019

Съобщение

Във връзка с регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019, предложени от инициативен комитет (ИК), Ви информираме за следното:

Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. (Приложение № 67-МИ от изборните книжа) – на хартиен носител.

Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност.

С Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705 от 23.08.2019 г. и двете на ЦИК се определя формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Електронен вид на списъците на избирателите – Приложение № 2 към Решение № 705 от 23.08.2019 г. на ЦИК

Указания за попълване на списъците на избирателите в електронен вид – Приложение № 1 към Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г. на ЦИК

15.09.2019

Съобщение

В съответствие с Решение № 1080–МИ/12.09.2019г. на ЦИК за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Застъпници

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заявление за регистрация на застъпници, по образец (Приложение № 73-МИ) и предложение за заместващи застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа, се подава до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. в ОИК Велинград.

Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур при спазване на изискванията на Решение № 1080–МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

13.09.2019

Съобщение

Съгласно текста в раздел IV, т. 8 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК решението за образуване на местна коалиция задължително се подпечатва с печатите на партиите, които я образуват, доколкото всяка регистрирана политическа партия притежава надлежен печат.

Ако има свой печат, местна структура на политическа партия може с него да подпечата решението за образуване на местна коалиция.

Визираното изключение в посочения по-горе текст е само за коалиции.

Ако коалиция има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция.

Ако коалиция няма печат, в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат.

13.09.2019

Съобщение

Правила относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция

 

Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.

Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“; „Алтернатива за община Х” (ПП „1“, ПП „2”, ПП „3”); „Граждани за ……….”; (ПП „1” и други партии), „Х събуди се", „НАЛИ“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

09.09.2019

Съобщение

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. в ОИК Велинград:

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението се посочват:

 1. имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;
 2. имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;
 3. искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);
 4. адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

 1. решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;
 4. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 5. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.

Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 54-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

09.09.2019

Съобщение

Данни за съответствие с § 153 от ПЗР на ЗИД на ИК на кметствата на територията на община Велинград:

Определени като СЪОТВЕТСТВАЩИ на изискванията на § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборен кодекс, а именно: установената в чл. 16, т. 1 от Закон за административно-териториалното устройство на Република България численост над 350 души население към 16.07.2019 г. (датата на обнародване на указ № 163, обн. в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г.),

Кметства, в които ще се произвеждат общи избори за кметове на кметства на 27.10.2019 г., както следва:

           област

           община

     населено място

КМЕТСТВО

брой население

код

име

код

име

   код

име

Административен център на кметството

13

ПАЗАРДЖИК

08

ВЕЛИНГРАД

00881

с. АБЛАНИЦА

с. АБЛАНИЦА

381

13

ПАЗАРДЖИК

08

ВЕЛИНГРАД

07836

с. БИРКОВА

с. БИРКОВА

396

13

ПАЗАРДЖИК

08

ВЕЛИНГРАД

17823

с. ГРАШЕВО

с. ГРАШЕВО

1256

13

ПАЗАРДЖИК

08

ВЕЛИНГРАД

23234

с. ДРАГИНОВО

с. ДРАГИНОВО

5000

13

ПАЗАРДЖИК

08

ВЕЛИНГРАД

41136

с. КРЪСТАВА

с. КРЪСТАВА

1093

13

ПАЗАРДЖИК

08

ВЕЛИНГРАД

55631

с. ПАШОВИ

с. ПАШОВИ

861

13

ПАЗАРДЖИК

08

ВЕЛИНГРАД

63687

с. РОХЛЕВА

с. РОХЛЕВА

420

13

ПАЗАРДЖИК

08

ВЕЛИНГРАД

65534

с. СВЕТА ПЕТКА

с. СВЕТА ПЕТКА

1563

 

09.09.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК Велинград напомня, че крайния срок:

- За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019 г.;

- За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г.;

- За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019 г.;

06.09.2019

Съобщение

Регистрация на партии и коалиции в ОИК Велинград

1. Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

 

2. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

3. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 

4. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 11 септември 2019 г. включително и в ОИК до 16 септември 2019 г.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

1. В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

2. Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

3. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

4. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

5. Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

6. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

7. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

8. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция

1. Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден – 21 септември 2019 г., се извършват след подаване на заявление – Приложение № 46-МИ от изборните книжа, и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.

Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК

1. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.

06.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Велинград е определено за 07.09.2019г. от 11:00 часа.

05.09.2019

Съобщение

На 09 септември 2019 г.в ОИК-Велинград започва регистрацията на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г..

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35, Малка заседателна зала, II-ри етаж.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е до 17:00 ч. на 16 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решения № 936-МИ от 02 септември 2019 г. и № 937-МИ от 02 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия.

05.09.2019

Съобщение

 

Приемното време за граждани  в ОИК – Велинград е:  всеки календарен ден – от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, с изключение на случаите, когато съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и по Решение на ЦИК се установяват други часове за работа на ОИК.

04.09.2019

Свикване

Във връзка с прието Решение № 833-МИ от 27.08.2019г. на ЦИК, относно назначаване на ОИК Велинград, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., уведомявам членовете на ОИК Велинград да се явят в малка зала на Общинска администрация Велинград на 04.09.2019г. от 17:00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 164 / 25.01.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 163 / 01.09.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 162 / 20.07.2022

  относно: Уведомление от кмета на Община Велинград

всички решения